Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Gegevensbescherming

AZ Printz neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document leggen wij uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van AZ Printz op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is AZ Printz,, De cottereaustraat 36, 3500 Hasselt
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de dienst GDPR, info@azprintz.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag, om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Hoe verzamelen wij gegevens?
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of via mailuitwisseling.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij de dienst GDPR, gdpr@azprintz.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij deGegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene
bepalingen i.v.m. online bestellingen.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de groots mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AZ Printz niet. AZ Printz is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot middelenverbintenis.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft i.v.m. maten, kleuren en beschikbaarheid, verzoeken wij hem/haar om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@azprintz.be


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.